Obec Snovídky

Obec SNOVÍDKY

 
Rozpočet obce Snovídky na rok 2017 Částka v Kč  
Příjmy Daně a poplatky - položky 11xx, 1211,13xx, 1511        4 228 200   
Neinv. transfer z Úřadu práce položka 4116             14 000   
Neinv. transf. ze SR položka 4112             64 600   
par. 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu           300 000   
par. 2310 Pitná voda           150 000   
par. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod             26 000   
par. 3313 Filmová tvorba, kina               6 000   
par. 3314 Činnosti knihovnické                  500   
par. 3341 Rozhlas a televize             84 000   
par. 3399 Ostatní záležitosti kultury                  500   
par. 3613 Nebytové hospodářství             72 000   
par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj           320 000   
par. 3723 Sběr a svoz ost.odpadů              40 000   
par. 3725 Využívání komunálních odpadů                1 000   
par. 6310 Obecné příjmy  z finančních operací               1 000   
Příjmy celkem        5 307 800   
Výdaje par. 2219 Ostatní záležitosti poz.kom. (Inv.výdaje chodník 500000)           521 000   
par. 2221 Silniční doprava             17 700   
par. 2310 Pitná voda (oprava hydrantových uzávěrů 150000)           300 000   
par. 2321 Odvádění a čištění odp. vod              26 000   
par. 2341 Vodní díla v zemědělské krajině (projekt rybník 500000)           500 000   
par. 3111 Mateřská škola (Inv.výdaje strop 2.NP 770000)           970 000   
par. 3313 Filmová tvorba, kina               8 000   
par. 3314 Činnosti knihovnické             15 000   
par. 3319 Ostatní záležitosti kultury               4 000   
par. 3326 Pořízení, zachování a obnova kult.dědictví               1 000   
par. 3341 Rozhlas a televize           100 000   
par. 3399 Ostatní záležitost kultury              25 000   
par. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce               6 000   
par. 3421 Využití volného času dětí a mládeže                6 000   
par. 3613 Nebytové hospodářství             20 000   
par. 3631 Veřejné osvětlení              45 000   
par. 3632 Pohřebnictví             12 000   
par. 3639 Kom. služby a územ. rozvoj (OD 450000+ úz.plán 50000)        1 132 000   
par. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů               5 000   
par. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů           210 000   
par. 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů             44 000   
par. 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů               7 000   
par. 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody             20 000   
par. 3745 Péče o vzhled obcí a veř. zel.(traktor 152000, plot 50000)           231 900   
par. 4341 Soc.pomoc osobám v hmot.nouzi a občanům soc.nepřizp.               3 500   
par. 5212 Ochrana obyvatelstva               1 000   
par. 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení             18 000   
par. 5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost (hasička 500000)           590 000   
par. 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany               2 000   
par. 6112 Zastupitelstvo obce            584 000   
par. 6171 Činnost místní správy           660 000   
par. 6310 Obecné příjmy a výdaje z financování             10 000   
par. 6320 Pojištění             30 000   
Výdaje celkem (z toho investiční výdaje  2972000)        6 125 100   
   
Financování Pol. 8115 Změna stavu na účtu u KB        1 250 000   
Pol. 8124 Splátka jistiny úvěrů u KB  -        432 700   
Financování           817 300   


Schváleno Usnesením zastupitelstva obce č. 27/16  dne 21. 12. 2016.

 

Miloslav Masařík  starosta obce