Obec Snovídky

Obec SNOVÍDKY

 

Rozpočet obce Snovídky na rok 2016

Částka v Kč

Příjmy Daně a poplatky - položky 11xx, 1211,13xx, 1511

4 228 200

Neinv. transfer z Úřadu práce položka 4116

56 000

Neinv. transf. ze SR položka 4112

64 600

par. 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

335 000

par. 2310 Pitná voda

150 000

par. 2321 Odvádění a čištění odpadních vod

26 000

par. 3313 Filmová tvorba, kina

6 000

par. 3314 Činnosti knihovnické

500

par. 3341 Rozhlas a televize

85 000

par. 3399 Ostatní záležitosti kultury

500

par. 3613 Nebytové hospodářství

1 200

par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj

16 000

par. 3723 Sběr a svoz ost.odpadů

40 000

par. 3725 Využívání komunálních odpadů

1 000

par. 6310 Obecné příjmy  z finančních operací

2 000

Příjmy  celkem

5 012 000

Výdaje  par. 2219 Ostatní záležitosti poz.komunikací (invest.výdaje 350 000)

371 000

par. 2221 Silniční doprava

17 700

par. 2310 Pitná voda

221 000

par. 2321 Odvádění a čištění odp. vod

26 000

par. 3111 Mateřská škola (investiční výdaje 250 000)

450 000

par. 3311 Divadelní činnost

1 000

par. 3313 Filmová tvorba, kina

5 000

par. 3314 Činnosti knihovnické

15 000

par. 3319 Ostatní záležitosti kultury (kronika obce)

4 000

par. 3326 Pořízení, zachování a obnova kult.dědictví

1 000

par. 3341 Rozhlas a televize

150 000

par. 3399 Ostatní záležitost kultury (sbor pro občanské záležitosti)

21 000

par. 3421 Využití volného času dětí a mládeže (invest.výd.150 000)

156 000

par. 3631 Veřejné osvětlení

51 500

par. 3632 Pohřebnictví

12 000

par. 3639 Komunální služby a územní rozvoj (invest.výd.150 000)

872 000

par. 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů

5 000

par. 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů

210 000

par. 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů

44 000

par. 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

10 000

par. 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (ÚSES 100 000)

140 000

par. 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi

3 500

par. 5212 Ochrana obyvatelstva

1 000

par. 5512 Požární ochrana - dobrovolná činnost

90 000

par. 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany

2 000

par. 6112 Zastupitelstvo obce

584 000

par. 6171 Činnost místní správy

618 000

par. 6310 Obecné příjmy a výdaje z financování

14 300

par. 6320 Pojištění

16 000

Výdaje  celkem (z toho investiční výdaje 900 000)

4 112 000

Financování  Pol. 8115 Změna stavu na účtu u KB

1 860 700

Pol. 8124 Splátka jistiny úvěrů u KB

- 360 700

Pol. 8114 Splátka jistiny krátkodobého úvěru

- 2 400 000

Financování

- 900 000

Schodek rozpočtu bude vyrovnán ze zůstatku běžného účtu.

 

 

Doložka: Schváleno Zastupitelstvem obce usnesenímčíslo 14/5 dne 11. 12. 2015.

 

Miloslav Masařík  starosta obce